Keystone logo
Linköping University MSc in ecologie en duurzame ontwikkeling
Linköping University

MSc in ecologie en duurzame ontwikkeling

Linköping, Zweden

4 Semesters

Engels

Full time

Request application deadline

Aug 2024

SEK 252.000 / per year *

Op de campus

* alleen voor studenten van buiten de EU, EER en Zwitserland

Invoering

Ben je benieuwd hoe het is om bij LiU te studeren? Kom met ons praten over hoe het is om te wonen en studeren op onze campussen in Zweden. We bieden het hele jaar door gratis webinars en opnames voor zowel toekomstige als toegelaten studenten. Klik hier voor meer informatie!

Bekijk het webinar - november 2019

 • Aanvang : augustus 2022
 • Studieplaats : Linköping
 • Niveau : Tweede cyclus

In een wereld met complexe milieuproblemen zijn ecologisch begrip en een systeemperspectief van fundamenteel belang voor het vinden van duurzame oplossingen. Als je geïnteresseerd bent in de natuur en mondiale uitdagingen wilt aangaan, is dit programma de juiste keuze.

Door ecologische theorieën en kwantitatieve methoden toe te passen, leer je gewasbeheerstrategieën voor biologische bestrijding te identificeren, de staat van instandhouding van natuurgebieden te evalueren en regionale ecosysteemdiensten te analyseren en hoe deze in wisselwerking staan met sociale en economische systemen.

Gezamenlijk onderzoek

Ecologiecursussen bij LiU hebben een onderzoeksperspectief en zijn gebaseerd op gevallen waarin je nauw samenwerkt met medestudenten, docenten en onderzoekers in een samenwerkingssfeer. Als student doe je mee aan excellent onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld conservatie-ecologie en duurzame ontwikkeling. Je scherpt je vaardigheden aan op het gebied van experimenteel ontwerpen, theoretisch denken, modelleren, systeemanalyse en wetenschappelijke communicatie.

Stage en eenjarige scriptie

Tijdens een stage van zes weken en in je afstudeerproject van een jaar krijg je de kans om dieper in te gaan op je interessegebieden en een professioneel netwerk op te bouwen voor je toekomstige beroepsleven. Mogelijke thesisonderwerpen zijn onder meer biodiversiteit, interactie tussen soorten in voedselwebben en nutriëntenkringlopen.

Syllabus

Doel

De masteropleiding Ecology and Sustainable Development heeft tot doel de studenten de kennis, vaardigheden en attitudes te bieden die nodig zijn voor een professional in het veld of voor verdere postdoctorale studies. Het programma komt tegemoet aan zowel nationale als internationale behoeften van universiteiten, de industrie en de samenleving in het algemeen. Het onderwijs is bedoeld om diepgaande kennis te bieden in ecologie en de toepassingen ervan in natuurbehoud en milieubeheer.

Studenten die afstuderen aan de masteropleiding Ecology and Sustainable Development:

 • goed voorbereid zijn op geavanceerde wetenschappelijke communicatie met verschillende doelgroepen.
 • kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving.
 • goed voorbereid zijn op verdere postdoctorale studies, maar ook op geavanceerde functies op de (inter)nationale arbeidsmarkt.

Doel

Disciplinaire kennis en redenering

Afgestudeerden van de masteropleiding Ecology and Sustainable Development demonstreren theoretische kennis en begrip van ecologie, waaronder een brede kennis van het gebied en aanzienlijke diepgaande kennis in bepaalde delen van het gebied. Ook maken de afgestudeerden kennis met actueel onderzoek in het vakgebied.

De opleiding bouwt voort op een bacheloropleiding Biologie, waar fundamentele kennis op dit gebied is verworven. Toelatingseisen omvatten ten minste 5 ECTS-credits in Ecology.

Afgestudeerden van de masteropleiding Ecology and Sustainable Development hebben geavanceerde kennis opgedaan in ecologische theorie en analyse. Ook weet de afgestudeerde student hoe deze theorie toegepast kan worden binnen oa natuurbescherming, biologische plaagbestrijding en wetland design voor waterzuivering. Het programma behandelt actuele theorieën over bevolkings-, samenlevings- en systeemecologie in brede zin, maar geeft ook verdieping op bepaalde gebieden. Een afgestudeerde van de masteropleiding Ecology and Sustainable Development heeft opgedaan:

 • kennis van actuele vraagstukken op het gebied van milieu en beheer van natuurlijke hulpbronnen
 • vermogen om te identificeren hoe ecologische vaardigheden kunnen worden gebruikt om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving, inclusief hoe prioriteiten te stellen tussen verschillende ontwikkelingsgebieden
 • bewustzijn van de huidige ecologische theorieën
 • vermogen om ecologische studies in het veld en in het laboratorium te plannen en uit te voeren
 • vermogen om gegevens van software en experimenten voor omgevingsmonitoring te evalueren en te interpreteren
 • vermogen om ecologische risicobeoordelingen uit te voeren
 • vaardigheid om wiskundige en statistische hulpmiddelen en modellen te gebruiken voor het structureren en analyseren van complexe ecologische problemen, en bekendheid met de huidige software hiervoor.

De masteropleiding Ecology and Sustainable Development wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met sterke onderzoeksomgevingen, die de studenten inzicht geven in huidig onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ecologische netwerken en het uitsterven van soorten, de verspreiding van infecties, voedselveiligheid en recirculatie van voedingsstoffen in de socio-ecologische context, biodiversiteit, natuurbehoud en landschapsecologie. Tijdens het afstudeerwerk van de master kan de student een jaar lang aan de slag bij een onderzoeksgroep, een bedrijf of een overheidsinstantie, om zo goed kennis te maken met onderzoeksresultaten binnen een van de vakgebieden. De afgestudeerde student is tevens in staat een wetenschappelijke studie op te zetten en is vaardig in het kritisch lezen van relevante onderzoeksliteratuur.

Persoonlijke en professionele vaardigheden en attributen

Studenten die zijn afgestudeerd aan de masteropleiding Ecology and Sustainable Development hebben de individuele en professionele vaardigheden en attitudes verworven die nodig zijn om kennis kritisch en systematisch te integreren en complexe vraagstukken te analyseren en te evalueren, zelfs met beperkte informatie. De afgestudeerden kunnen ook verantwoordelijkheid nemen op het werk of tijdens postdoctorale studies op het gebied van arbeidsethiek, betrouwbaarheid en respect voor de expertise van andere professionals. Studenten van de opleiding kunnen relevante oordelen vellen over wetenschappelijke, sociale en ethische aspecten.

Interpersoonlijke vaardigheden: teamwork en communicatie

Studenten die zijn afgestudeerd aan de master Ecology and Sustainable Development kunnen samenwerken met anderen. Dit vereist het vermogen om actief deel te nemen aan een project met toegewezen rollen, taken en verantwoordelijkheden. De afgestudeerden kunnen ook grotere projecten initiëren, plannen, leiden en evalueren. Studenten die zijn afgestudeerd aan het programma zijn vaardig in schriftelijke en mondelinge communicatie. De studenten kunnen informatie, problemen en oplossingen op een gestructureerde manier met relevante technieken, in het Engels of in hun moedertaal, presenteren aan verschillende doelgroepen.

Planning, uitvoering en presentatie van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten met betrekking tot wetenschappelijke en maatschappelijke behoeften en vereisten

Studenten die zijn afgestudeerd aan de masteropleiding Ecology and Sustainable Development hebben kennis over de natuurwetenschapper en de rol van de natuurwetenschap in de samenleving. De afgestudeerden begrijpen ook de sociale en economische omstandigheden in het veld en in het gerelateerde onderzoeksgebied. Ze kunnen geavanceerde ontwikkelingsprojecten initiëren, uitvoeren en presenteren met gevestigde methoden.

Onderwijs- en werkmethoden

Het programma omvat vier semesters voltijdstudies en leidt tot een Master of Science (120 studiepunten) in de biologie. De onderwijstaal is Engels. De opgenomen cursussen zijn terug te vinden in het curriculum. Cursussen zijn voornamelijk georganiseerd rond case studies die individueel of in groepen worden opgelost. Vaak gaat het om het zelfstandig plannen van een min of meer omvangrijke taak die mondeling of schriftelijk moet worden gemeld. Deze prestatie wordt aangevuld met verplicht laboratoriumwerk, seminars en veldstudies.

Het masterscriptiewerk wordt voornamelijk in het tweede jaar uitgevoerd en omvat 30, 45 of 60 högskolepoäng (gelijk aan ECTS-credits). Dit betekent dat de student een minder uitgebreide masterproef kan kiezen en deze kan combineren met verdere studierichtingen in andere verwante gebieden, of meer diepgaande cursussen in hetzelfde vakgebied.

In het curriculum is aangegeven welke vakken verplicht (m), keuzevak (e) of vrijwillig (v) zijn. Ook kon de notatie m/e gevonden worden, wat inhoudt dat één van een groep vakken moet worden geselecteerd. Vakken die niet in het curriculum zijn opgenomen, dienen na overleg met de studieadviseur te worden goedgekeurd door het opleidingsbestuur. De cursussen moeten relevant zijn voor het programma.

Onderzoek

Duurzaam nutriënten- en energiebeheer

Natuurlijke hulpbronnen zijn de bouwstenen van elk ecosysteem. Begrijpen waar deze hulpbronnen zich bevinden, hoe ze in onze landschappen stromen en waarom we deze gebruikspatronen zien, zijn belangrijke vragen voor een duurzamer beheer.

Conservation Ecology Group

Het beheer van soortenrijk grasland en loofbossen is de afgelopen 80 jaar drastisch veranderd. Veel soorten zijn zeldzaam en bedreigd geworden naarmate de hulpbronnen en het leefgebied afnemen. We onderzoeken wat nodig is om diversiteit te behouden.

Ecologische netwerken en gemeenschapsecologie

We gebruiken ecologische netwerken en andere modelleringsbenaderingen om een verscheidenheid aan vragen over gemeenschapsecologie aan te pakken.

theoretische biologie

Het onderzoek in de afdeling Theoretische Biologie is gebaseerd op wiskundige modellering. Met deze benadering bestuderen we de structuur en dynamiek van verschillende soorten grootschalige biologische systemen, zoals ecologische en epidemiologische systemen.

toelatingen

Beurzen en financiering

leerplan

Programma collegegeld

Carrièremogelijkheden

Over de school

Vragen