Master of Science in de architectuur

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Architectuur is technisch en artistiek, het is een sociale kunst en ook een kunstzinnige wetenschap. Architectuur gaat over het creëren van ruimtes voor alle soorten menselijke activiteiten. Om een succesvolle architect te zijn, moet je problemen vanuit verschillende perspectieven kunnen zien, wat de basis vormt voor de breedte van de opleiding. Bij het Aalto Architecture-programma wordt je wetenschappelijke en artistieke denkwijze ontwikkeld, waardoor je gebouwen en steden kunt ontwerpen voor een duurzame toekomst, terwijl je gezondheid en welzijn bevordert en esthetisch leven verrijkt.

Doel van het onderwijs

Architectuur is een veld op het snijvlak van technologie en kunst. Architecten moeten problemen niet alleen vanuit technisch of artistiek perspectief kunnen benaderen, maar moeten ook de sociale, culturele, ecologische en economische implicaties van hun werk begrijpen. Dit is de reden voor het brede karakter van het onderwijs in de architectuur. Daarom is het masterprogramma gericht op het ontwikkelen van het technische, wetenschappelijke en artistieke denken van de student met betrekking tot de constructie van een maatschappelijk verantwoorde en duurzame toekomst. Na afronding van de opleiding hebben studenten:

 • het vermogen om architecturale ontwerpen te maken die zowel aan esthetische als technische eisen voldoen.
 • kennis van de geschiedenis en theorieën van architectuur en aanverwante gebieden van kunst, technologie en menswetenschappen.
 • kennis van stedenbouw en planning en de vaardigheden die betrokken zijn bij het planningsproces.
 • begrip van de relaties tussen mensen en de gebouwde omgeving evenals tussen de gebouwde omgeving en de natuurlijke omgeving.
 • inzicht in de structurele, constructie- en engineeringproblemen die samenhangen met het ontwerp van gebouwen en het vermogen om gebouwen te voorzien van interne comfort- en beschermingsvoorwaarden.

De leerresultaten van het programma zijn in overeenstemming met de voorschriften van de EU-richtlijn die van toepassing is op de uitoefening van de professionele activiteiten van een architect (Richtlijn 2005/36 / EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties). Daarom stelt het programma studenten ook in staat om:

 • de methoden voor onderzoek en voorbereiding van een opdracht voor een ontwerpproject begrijpen.
 • voldoen aan hun ontwerpen met de eisen van de gebruikers van het gebouw binnen de beperkingen die worden opgelegd door kostenfactoren en bouwvoorschriften.
 • de verschillende voorschriften en procedures begrijpen van de industrieën en organisaties die betrokken zijn bij het vertalen van ontwerpconcepten in gebouwen en stadsplanning.

Het programma stelt studenten in staat om een carrière in de architectuur binnen Finland maar ook in het buitenland na te streven, ongeacht of het doel is om te werken als een werknemer in de private of publieke sector of als een ondernemer. Het versterkt ook de competentie van de student in coördinatietaken met betrekking tot ontwerp, waardoor afgestudeerden in staat worden gesteld om te werken als hoofdontwerper van veeleisende bouwprojecten.

Taal van instructie

De voertaal in het masterprogramma in de architectuur is Engels. Een deel van de cursussen op het gebied van architectuurgeschiedenis en renovatie wordt echter in het Fins gegeven. De graad kan worden voltooid in het Fins, Zweeds of Engels.

Collegegeld

Het collegegeld is € 15.000 voor niet-EU / EER-studenten per academiejaar. Meer informatie op de pagina Beurzen en collegegeld ( Aalto .fi).

Inhoud van de studies

De belangrijkste focus in de masteropleiding ligt op het ontwikkelen en verdiepen van vaardigheden en kennis die tijdens de bachelorfase zijn opgedaan. De onderwerpen omvatten de geschiedenis en theorie van de architectuur, bouwontwerp en Finse bouwkunst, evenals stedenbouw en ontwerp. Cursus- en ontwerpstudio-onderwijs worden verbeterd door middel van multidisciplinaire samenwerking en geavanceerde lesmethoden. Een aantal cursussen is gebaseerd op een leer-door-do-aanpak en het werken aan 'echte' ontwerpopdrachten, vaak in samenwerking met de lokale gemeenschap. Daarnaast worden experimentele en op onderzoek gerichte cursussen aangeboden die een diepgaande verkenning van gespecialiseerde onderwerpen mogelijk maken en de ontwikkeling van individuele expressie en stem als ontwerper.

titels

De meerderheid van de architecten werkt als projectarchitect in een bedrijf of als ondernemer in hun eigen architectenbureau, werkend met nieuwe of renovatieprojecten. De publieke sector is een andere belangrijke werkgever, met functietitels waaronder bestemmingsarchitect, vergunning architect, culturele omgevingsmanager, museumdirecteur en gemeentelijke architect. Architecten werken als academische onderzoekers of docenten, zoals hoogleraren of docenten. Architecten kunnen ook bouwmanagers, projectontwerpers of deskundigen op het gebied van onroerend goed zijn; senior inspecteurs of specialisten op het gebied van milieu of tentoonstelling architecten en curatoren op het gebied van kunst. De taken van een architect breiden gestaag uit van traditionele ontwerptaken naar andere gebieden die uitgebreide visie en creatief probleemoplossend vermogen vereisen.

internationalisering

Studies bieden de mogelijkheid voor internationalisering door bijvoorbeeld uitwisselingsstudies en internationale studentencompetities en studiereizen. De stage die een optioneel onderdeel van de opleiding is, kan in het buitenland worden voltooid en studenten kunnen ook veldwerk doen buiten Finland. Sommige afdelingsmedewerkers zijn internationaal en docenten en gasten van internationale architectuurscholen bezoeken de afdeling. De afdeling heeft internationale onderzoeks- en onderwijsprojecten met verschillende universiteiten.

Department of Architecture heeft internationale studenten, zowel studenten als uitwisselingsstudenten. Het onderwijs wordt deels in het Engels gegeven en alle studenten studeren in dezelfde vakken. Studenten nemen deel aan internationale studentenevenementen via de overkoepelende organisatie van EASA voor studenten en studenten wisselen uit tussen de gilden.

Carrièremogelijkheden

De meerderheid van de architecten werkt als projectarchitect in een bedrijf of als ondernemer in hun eigen architectenbureau, werkend met nieuwe of renovatieprojecten. De publieke sector is een andere belangrijke werkgever, met functietitels waaronder bestemmingsarchitect, vergunning architect, culturele omgevingsmanager, museumdirecteur en gemeentelijke architect. Architecten werken als academische onderzoekers of docenten, zoals hoogleraren of docenten. Architecten kunnen ook bouwmanagers, projectontwerpers of deskundigen op het gebied van onroerend goed zijn; senior inspecteurs of specialisten op het gebied van milieu of tentoonstelling architecten en curatoren op het gebied van kunst. De taken van een architect breiden gestaag uit van traditionele ontwerptaken naar andere gebieden die uitgebreide visie en creatief probleemoplossend vermogen vereisen.

Plichten van een architect

 • Project planning
 • Bouwontwerp op alle schalen
 • Bouw, vastgoedontwikkeling
 • Stedenbouwkundig ontwerp, ruimtelijke ordening / zonering van regionale entiteiten
 • Museum werk
 • Voorraadinventarisaties en enquêtes maken
 • Administratieve, onderwijs-, management- en onderzoekstaken, deskundige taken
 • Meubeldesign, binnenhuisinrichting, design, tentoonstellingsontwerp
 • Architecturale grafieken, IT, multimedia

Programmaspecifieke toelatingsprocedure en evaluatiecriteria

Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria om in aanmerking te komen voor masterstudies van Aalto , zullen worden geëvalueerd en gerangschikt volgens de evaluatiecriteria die vooraf voor elke studieoptie zijn vastgesteld.

De aanvragen voor de masteropleiding Architectuur worden beoordeeld op basis van de volgende criteria.

Fase l

Artistieke en / of ontwerppraktijk

Beoordeeld gebied Demonstraties van artistiek en / of ontwerpwerk of opdrachten
Toelatingseisen

Aanvragers moeten aantonen:

 • hun communicatieve vaardigheden die het vermogen zijn om visuele middelen voor de weergave van de discipline te gebruiken om uw ontwerpidee en de architecturale expressie ervan over te brengen.
 • hun technische vaardigheden die het vermogen zijn om uw concept te vertalen naar een adequaat materiaalsysteem en samenhangende constructielogica.
 • hun begrip van de context, dat wil zeggen het vermogen om het architecturale project te relateren aan zijn fysieke, sociale, culturele en politieke omgeving.
 • hun begrip van ruimtevorming, dat is het vermogen om het architecturale concept te vertalen naar een adequate ruimtelijke ervaring en ruimtelijke dynamiek.
Methode om competentie aan te tonen

Portfolio (maximaal 20 pagina's, pdf-formaat)

De maximale grootte van de portefeuille is 1,0 GB.
Noem het bestand Portfolio-achternaam-voornaam.pdf

Relevantie van eerdere onderzoeken

Beoordeeld gebied Inhoud en kwantiteit in relatie tot de toegepaste studiekeuzespecifieke eisen
Toelatingseisen

Bachelor in de architectuur

Methode om competentie aan te tonen

Diploma certificaat (en)

Fase II

Geschiktheid

Beoordeeld gebied Motivatie voor studies
Toelatingseisen

De aanvrager moet de redenen voor aanmelding bij Aalto University en de verwachtingen en doelen voor studeren in het programma verduidelijken.

Methode om competentie aan te tonen Motivatiebrief (maximaal 500 woorden, pdf-formaat)

Relevantie van eerdere onderzoeken

Beoordeeld gebied Inhoud en kwantiteit in relatie tot de toegepaste studiekeuzespecifieke eisen
Toelatingseisen De aanvrager moet een grondige kennis aantonen die vergelijkbaar is met de bacheloropleiding in architectuur aan de Aalto University
Methode om competentie aan te tonen Transcript (en) van records

Andere competentiegebieden

Beoordeeld gebied Werkervaring en andere verworven kennis / prestaties, bijv. Publicaties, niet-formeel onderwijs, wedstrijden
Toelatingseisen De aanvrager moet nadenken over zijn opleiding tot dusver en hoe deze zijn begrip van de relevantie van architectuur heeft gevormd.
Methode om competentie aan te tonen Zelfreflectiebrief (maximaal 800 woorden, pdf-formaat) met curriculum vitae, referentiebrief, bewijs van dienstverband, publicaties of ander relevant materiaal als bijlage.

Evaluatieproces

De aanvragers zullen eerst worden beoordeeld op basis van de algemene toelatingseisen van Aalto . Kandidaten die voldoen aan de algemene criteria om in aanmerking te komen voor masterstudies, worden geëvalueerd en gerangschikt volgens de evaluatiecriteria die vooraf voor elke studieoptie zijn vastgesteld.

Het selectieproces voor aanvragers die voldoen aan de algemene subsidiabiliteitscriteria bestaat uit twee fasen:

Bij de masteropleiding Architectuur is geen interview inbegrepen.

Fase l

In fase I worden de aanvragen beoordeeld op basis van de volgende criteria

 • Artistieke en / of ontwerppraktijk
 • Relevantie van eerdere studies / graad

Het portfolio van de aanvrager wordt onafhankelijk beoordeeld door ten minste drie leden van de selectiecommissie en beoordeeld op basis van communicatieve vaardigheden, technische vaardigheden, begrip van de context en begrip van ruimtevaart. Het eindcijfer voor fase I wordt behaald door het gemiddelde te nemen van de cijfers van de verschillende beoordelingen door de selectiecommissieleden. Alleen de aanvragers die voldoen aan de vereisten in de voorlopige evaluatie, worden beoordeeld in fase II van het selectieproces.

Fase II

In fase II is de evaluatie gebaseerd op de volgende criteria

 • Geschiktheid
 • Relevantie van eerdere studies / Transcript (en) of Records
 • Andere competentiegebieden

De leden van de selectiecommissie zullen de motivatiebrief, transcripties en zelfreflectiebrief beoordelen en beoordelen aan de hand van de gegeven criteria.

Na de evaluatie uitgevoerd in fase II, zullen de beste kandidaten worden geselecteerd op basis van de gezamenlijke evaluatie van fase I en II.

Studie-optie-specifieke documenten aangevraagd

De documenten die van alle aanvragers worden gevraagd, staan vermeld op de website van de Aalto University (https: // www. Aalto .fi / en / study-at- Aalto / solliciteren-op-masterprogramma's). Daarnaast wordt aanvragers van deze studieoptie gevraagd om de volgende studieoptie-specifieke documenten te overleggen:

Portefeuille

Het portfolio moet de academische excellentie van de aanvrager aantonen met betrekking tot de criteria in de bovenstaande tabel. Er wordt een samenhangende lay-out en een consistente kwaliteit van tekeningen en afbeeldingen verwacht. De omvang van het portfolio mag niet groter zijn dan 20 pagina's (max A3) en in het geval van teamwerk moet de bijdrage van de aanvrager duidelijk worden vermeld. Het portfolio bevat een cv van de sollicitant en de motivatiebrief.

De maximale grootte van de portefeuille is 1,0 GB. Noem het bestand Portfolio-achternaam-voornaam.pdf. Als uw portfolio videolinks met wachtwoordbeveiliging bevat, neem dan het wachtwoord / de wachtwoorden op in uw portfolio. Als een portfolio niet binnen de deadline is geüpload naar het online aanvraagformulier, wordt de aanvraag afgewezen.

CV

Het cv moet maximaal 1 pagina bevatten en ten minste informatie bevatten over eerdere studies, werkervaring, softwarevaardigheden en prijzen. Het CV moet in de portefeuille worden opgenomen.

Motivatiebrief

In de motivatiebrief moet duidelijk de reden voor het studeren van architectuur en de relevantie van het studeren aan Aalto University van Aalto University voor de ontwikkeling van het loopbaanplan van de aanvrager worden vermeld. De motivatiebrief mag maximaal twee pagina's bevatten en in de portfolio worden opgenomen.

Brief van zelfreflectie

In de zelfreflectiebrief moet de aanvrager reflecteren op zijn / haar opleiding en buitenschoolse activiteiten tot nu toe en bespreken hoe deze het eigen begrip van architectuur hebben gevormd. De brief mag maximaal 800 woorden lang zijn en gebruik het curriculum vitae, de referentiebrief, het bewijs van dienstverband, publicaties of ander relevant materiaal als ondersteunend materiaal.

Taal van aanvraagdocumenten

Aanvraagdocumenten moeten bij voorkeur in het Engels worden ingediend, maar aanvragen in het Fins of Zweeds worden ook geaccepteerd.

Aanvullende studies

Mogelijk moet de student aanvullende studies volgen (maximaal 20 ECTS). Deze onderzoeken worden uiterlijk bij aanvang van de onderzoeken individueel bepaald tijdens het maken van het persoonlijk studieplan.

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and desig ... Lees meer

At Aalto University, we believe in curiosity and we encourage our students to explore the unknown and do things in a totally new way. We offer the highest level of education in business, art and design, architecture, and technology in Finland. Lees Minder
Espoo , Helsinki , Pori , Mikkeli + 3 Meer Minder