Master in de voedingstechnologie (Leuven et al)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Om zijn voedingsbehoefte te vervullen, moet voedsel zowel veilig worden geproduceerd als veilig worden geleverd aan de eindconsument. Dit vereist enerzijds verwerkingstechnologieën voor het omzetten van eetbare grondstoffen in voedingsmiddelen met afgenomen inherente stabiliteit, en anderzijds conserveringstechnologieën voor het verhogen van de stabiliteit en houdbaarheid van voedingsmiddelen.

Waar gaat de Master of Food Technology over?

Het Interuniversitair Programma voor Levensmiddelentechnologie (IUPFOOD) concentreert zich op twee technologische dimensies die van primordiaal en cruciaal belang zijn voor de verwerking en conservering van voedsel:

 • de transformatie (verwerking) van grondstoffen tot producten die geschikt zijn voor menselijke consumptie
 • de rol van activiteiten na de oogst en het bewaren van voedsel in het leveren van veilig en voedzaam voedsel aan de eindconsument.

Deze twee zorgen worden direct vertaald in de focuspunten van het IUPFOOD-programma.

Het InterUniversity Programme in Food Technology (IUPFOOD) wordt gezamenlijk georganiseerd door KU Leuven en UGent (UGent). Het programma bouwt voort op de gecombineerde expertise van KU Leuven en UGent op het gebied van onderzoek en onderwijs op het gebied van voedseltechnologie.

Programma

De Master of Science in de voedingstechnologie (120 sp.) Bestaat uit vier hoofdsegmenten:

 • Verdiepingseducatie (60 ECTS)
 • Specialisatiesegment (18 ECTS)
 • Keuzevakken segment (12 sp.)
 • Masterscriptiesegment (30 sp.)

In het eerste jaar van de masteropleiding zullen studenten het eerste semester in Gent en het tweede semester in Leuven doorbrengen. De vakken van de tweede fase van de majors 'Postharvest and Food Preservation Engineering' en 'Food Science and Technology' worden respectievelijk aan de KU Leuven en de UGent gegeven; aan beide universiteiten worden optionele cursussen en thema's voor thesisonderzoek aangeboden.

Deadline voor aanmelding voor 2021-2022

 • 1 maart 2021 (voor niet-EER-burgers)
 • 1 juni 2021 (voor EER-burgers)

KU Leuven maakt gebruik van een online applicatiesysteem. U kunt uw aanvraagformulier downloaden en verzenden via www.kuleuven.be/application. Studenten met een Vlaams diploma kunnen terecht op www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Collegegeld

Het huidig studiegeld bedraagt € 947. Het studiegeld voor het academiejaar 2021-2022 wordt bepaald in het voorjaar van 2021. Voor de meest recente informatie kan je terecht op de website: www.kuleuven.be/tegeld.

Dit is een initiële masteropleiding en kan fulltime of parttime worden gevolgd.

Is dit het juiste programma voor mij?

Van kandidaten wordt verwacht dat ze basiswetenschappelijke training hebben (aantoonbaar in transcripties) op ten minste drie van de vier van de volgende gebieden:

 • wiskunde, statistiek en natuurkunde
 • chemie en biochemie
 • biologie en microbiologie
 • engineering.

Elke aanvraag wordt beoordeeld door de onderwijscommissie, die alle toelatingsbesluiten uitvaardigt. Omdat Engels de instructietaal is, moeten deelnemers vloeiend zijn in zowel geschreven als gesproken Engels.

Carrière perspectieven

Het doel van IUPFOOD is om een ​​programma aan te bieden dat rekening houdt met de specifieke behoeften en benaderingen van ontwikkelingslanden. Het IUPFOOD-programma bereidt afgestudeerden voor op verschillende taken, waaronder onderwijs en onderzoek. IUPFOOD-alumni zijn voornamelijk actief in de volgende sectoren:

 • academische instellingen (als docenten en / of onderzoekspersoneel)
 • onderzoeksinstituten (als onderzoeksmedewerkers)
 • niet-gouvernementele organisaties (in verschillende hoedanigheden)
 • overheidsinstituten (bijv. in onderzoeksprogramma's, kwaliteitscontroleprogramma's of nationale voedingsprogramma's)
 • particuliere sector (met name banen in verband met kwaliteitscontrole)

De afgestudeerde

 1. Heeft diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke kennis en inzicht in de (bio) chemische processen in biologische grondstoffen tijdens de opslag na hun oogst en hun transformatie tot voedingsproducten.
 2. Heeft diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke kennis en inzicht in engineeringprincipes van eenheidsbewerkingen en hun gebruik in de transformatie van grondstoffen in voedingsproducten als basis voor het kwalitatief en kwantitatief ontwerpen, evalueren en optimaliseren van bewerkingen in voedselprocessen en conserveringseenheden.
 3. Heeft diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke kennis en inzicht in ecologie, fysiologie, detectie, gebruik en bestrijding van micro-organismen in voedselsystemen.
 4. Heeft diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke kennis en inzicht in (bio) - chemische, fysische en microbiologische methoden voor analyse van grondstoffen en voedingsmiddelen, inclusief de vaardigheden om dergelijke methoden te identificeren en te gebruiken in de context van onderzoek, proces- en productontwerp en optimalisatie en voedselcontrole .
 5. Heeft diepgaande en gedetailleerde wetenschappelijke kennis op verschillende gebieden van de producttechnologie, zoals plantaardige producten, zuivelproducten, vleesproducten, visproducten, graanproducten en gefermenteerde producten, waaronder aspecten van productontwikkeling in relatie tot consumentengedrag.
 6. Kan de functionaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen kritisch evalueren in het kader van de menselijke gezondheid, met inbegrip van de relatie met grondstoffen en de verwerking daarvan tot levensmiddelen op basis van analytische gegevens en wetenschappelijke literatuurgegevens.
 7. Beheert de vaardigheden en heeft de probleemoplossende capaciteit verworven om problemen van voedselkwaliteit en veiligheid langs de voedselketen te analyseren en om interdisciplinaire en geïntegreerde kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen en oplossingen (inclusief implementatie) uit te werken die de complexiteit van voedselsystemen en de gebruikte processen waarderen rekening houdend met technische beperkingen en sociaal-economische aspecten zoals haalbaarheid, risico's en duurzaamheid.
 8. Heeft een breed perspectief gekregen op problemen van voedselzekerheid, gerelateerd aan naoogst en voedselverwerking, in ontwikkelingslanden met een laag inkomen.
 9. Kan interactie met andere relevante wetenschapsdomeinen onderzoeken en begrijpen en deze integreren in de context van geavanceerdere ideeën en praktische toepassingen en probleemoplossing.
 10. Kan kritisch nadenken over en reflecteren over bekende en nieuwe theorieën, modellen of interpretaties binnen het brede veld van de voedseltechnologie.
 11. Kan geschikte onderzoeksmethoden en -technieken identificeren en toepassen om gerichte experimenten of simulaties onafhankelijk te ontwerpen, plannen en uitvoeren en de verzamelde gegevens kritisch te evalueren en te interpreteren.
 12. Kan zelfstandig origineel wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen en uitvoeren en / of innovatieve ideeën toepassen in onderzoeksomgevingen om nieuwe en / of verbeterde inzichten en / of oplossingen te creëren voor complexe (multidisciplinaire) onderzoeksvragen met respect voor de resultaten van andere onderzoekers.
 13. Kan persoonlijk onderzoek, gedachten, ideeën en meningen van voorstellen, zowel schriftelijk als mondeling, op overtuigende en professionele wijze overbrengen aan verschillende actoren en belanghebbenden van peers tot een algemeen publiek.
 14. Heeft projectmanagementvaardigheden verworven om onafhankelijk en in een multidisciplinair team te handelen als teamlid of teamleider in internationale en interculturele settings.
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely ... Lees meer

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely on the strengths of the scientific and innovative research. This is carried out in three departments: the Department of Earth and Environmental Sciences, the Department of Biosystems and the Department of Microbial and Molecular Systems. For educational and research purposes, the Faculty can use various facilities such as the Centre of Fruit Culture, the Experimental Farm for Animal Breeding, and the Greenhouse Facility with as well moderate as (sub)tropical environments. Lees Minder