Master in de criminologie (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

De Master of Criminology is ontworpen om studenten een geavanceerd begrip te bieden van misdaad, publieke reactie op misdaad en, in het bijzonder, strafrecht in Europa en daarbuiten.

Waar gaat het programma over?

Het programma kenmerkt zich door een sterke link tussen onderwijs en onderzoek, en nadrukkelijk internationale oriëntatie en vergelijkende methodologie, met bijzondere aandacht voor het grensoverschrijdende karakter van criminaliteit.

Algemene onderwerpen zijn onder meer criminologische theorieën en modellen van wetshandhaving, psychologie, recht en strafrecht, jeugdcriminologie en jeugdrecht en onderzoeksmethoden. Het programma biedt ook geavanceerde cursussen over internationale politiële en justitiële samenwerking, politieke misdrijven en overgangsjustitie, herstelrecht, terrorisme en georganiseerde en bedrijfscriminaliteit.

LINC is de meest recente institutionele incarnatie (2007) van de criminologische traditie in Leuven, die begon met de oprichting van de School voor Criminologie in 1929. Excellentie in de criminologie zet zich voort in de huidige tijd en combineert solide onderzoek met een diep engagement voor een gestructureerde samenleving binnen tien onderzoekslijnen. LINC bestaat uit 11 professoren en meer dan 70 assistenten en fellows die betrokken zijn bij criminologisch onderzoek en onderwijs.

Sterke punten

 • De Master of Criminology bevat een rijke selectie van internationale cursussen, die een diepgaande studie bieden van misdaad, wetshandhaving en criminologische theorieën.
 • De cursussen worden gegeven door internationaal gerespecteerde academici die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied.
 • Het programma bouwt voort op de expertise van het Leuven Instituut voor Criminologie, wat een excellente academische opleiding en een ondersteunende leeromgeving garandeert.

Is dit het juiste programma voor mij?

Idealiter zou u de volgende kenmerken moeten hebben:

 • een kritisch-reflectieve houding ten opzichte van de wet, gemeenschap en misdaad;
 • theoretische kennis van toegepaste psychologie, sociologie en antropologie op het gebied van criminaliteit en misdaadbehandeling;
 • uitgebreide kennis van de fundamentele onderzoeksmethodologie;
 • bekendheid met zowel specifieke criminologische bronnen als juridische, psychologische en sociologische bronnen;
 • het kunnen formuleren van onderzoeksvragen vanuit bestaande literatuur en basiskennis van (kwantitatieve en kwalitatieve) dataverzameling;
 • basisvaardigheden van mondelinge en schriftelijke rapportage, vooral in een criminologische context, in het Engels, dat wil zeggen, en het vermogen om Engelse teksten, seminars en lezingen in het Engels te begrijpen.

Doelen

Criminologische theorieën en fenomenen leerpad

1. De student bezit diepgaande kennis van en inzicht in criminologische theorieën en fenomenen en kan deze kennis en inzicht contextualiseren binnen een breder juridisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau.
2. De student heeft diepgaande kennis van en inzicht in een van de volgende subdomeinen van de criminologie, namelijk criminaliteit en beveiliging / onveiligheid, persoons- en gemeenschapsgerelateerde criminologie of wetshandhaving.
3. De student kan kennis van de paradigma's en referentiekaders van diverse sociaalwetenschappelijke disciplines toepassen op criminologisch onderzoek en criminologische praktijk.
4. De student kan criminologische en andere sociaalwetenschappelijke teksten analyseren, contextualiseren en synthetiseren en beoordelen op hun relevantie en wetenschappelijke waarde.

Leerpad recht en beleid

5. De student heeft inzicht in de afzonderlijke internationale en Europese niveaus waarop het strafbeleid wordt ontwikkeld, in de werking van deze niveaus en in hun directe of indirecte impact op het strafrechtelijk beleid van staten en de lidstaten.
6. De student kan ontwikkelingen in het strafbeleid evalueren in het licht van de vereiste balans tussen controle, organisatie en management enerzijds en de fundamentele mensenrechten- en vrijheidsbenadering anderzijds.

Methoden leerpad

7. De student heeft diepgaande kennis van en inzicht in kwantitatieve, kwalitatieve of rechtsvergelijkende onderzoeksmethoden.
8. De student is in staat de waarde van onderzoeksresultaten van aanverwante sociaal-wetenschappelijke disciplines te beoordelen en te integreren in zijn of haar onderzoek en is in staat om binnen verschillende wetenschappelijke perspectieven zijn of haar eigen standpunt vast te stellen en te verantwoorden.
9. De student kan een wetenschappelijk onderbouwd maatschappelijk standpunt innemen en dit mondeling en schriftelijk communiceren.

Interventies leerpad

10. De student kan criminologische problemen toetsen aan bestaande theorieën en een gepaste criminologische interventie voorstellen op basis van een analyse vanuit verschillende invalshoeken.

Carrièremogelijkheden

Het programma is bedoeld om u voor te bereiden op verder onderzoek en professionele werkgelegenheid bij nationale en internationale beleids- en operationele instanties op het gebied van strafrecht en slachtofferhulp.

Afgestudeerden vinden werk in de domeinen van:

 • politie en justitie
 • jeugdzorg
 • uitvoering van straffen en strafmaatregelen
 • forensische geestelijke gezondheidszorg
 • particuliere beveiliging en veiligheid
 • de ambtenarij
 • de non-profit sector op nationaal, Europees en internationaal niveau

Start je carrière, tijdens je studie

Tijdens je bachelor- en masteropleiding kun je alvast je eigen profiel vormgeven door te kiezen voor een bepaalde specialisatie, studeren in het buitenland (Erasmus), stage lopen of een eigen bedrijf starten.

Het Student Career Center zet je graag op weg naar je eerste werkervaring. Het centrum coacht je ook bij het zoeken naar een interessante baan en helpt je bij sollicitatiegesprekken. Voor studenten die een eigen zaak willen starten heeft de KU Leuven ook Lcie, de KU Leuven gemeenschap die studenten stimuleert met innovatieve en ondernemende ideeën.

Weet je niet waar je moet beginnen? De databases van het Student Career Center bevatten aanbiedingen voor banen, vrijwilligerswerk, innovatieprojecten en studentenbanen. Je kunt ook een van de evenementen bezoeken die worden georganiseerd door het Career Center.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school