Master in de bio-ingenieurswetenschappen: Agro- en Ecosystems Engineering (Leuven)

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Agro- en Ecosystems Engineering gaat over het verzekeren van de welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties in zowel het noordelijk als mondiaal zuiden. Agro- en ecosystemen bieden een breed scala aan essentiële goederen en diensten zoals voedsel, water, energie en biodiversiteit. Toch daagt de hedendaagse context van bevolkingsgroei, snelle verstedelijking, economische globalisering, klimaatverandering, ontbossing, bodemverontreiniging en degradatie de toekomstige bevoorrading van een voldoende hoeveelheid en kwaliteit van deze goederen en diensten uit.

Waar gaat de meester van Agro- en Ecosystems Engineering over?

De Master of Agro- en Ecosystems Engineering (ACE) biedt diepgaande kennis van het functioneren en beheer van natuurlijke en productie-georiënteerde ecosystemen. U kunt ervoor kiezen om te focussen op gematigde of (sub) tropische instellingen, of een combinatie van beide. Je complimenteert het interdisciplinaire kernprogramma met een grote specialisatie in een van de vier verschillende domeinen: biologische productie, abiotische en biotische omgeving, bio-economie en bio-geo-informatie.

Programma

De productiemaatschappij richt zich op agro-ecosystemen en omvat specialisatieroutes in gewasproductie, productiebosstelsels (behaald via een semester in Chili) en hortologie (behaald via een semester in Zuid-Afrika).

De belangrijkste milieus biedt een diepgaand inzicht in het biofysische functioneren van zowel natuurlijke als agro-ecosystemen met als doel het verbeteren van het beheer van de biodiversiteit, de bodem en de waterbronnen van deze ecosystemen. De major omvat specialisatieroutes in bodem- en watersystemen, bos- en natuursystemen en landschapssystemen.

De major economie richt zich op de economische en beleidsgerelateerde aspecten van agro- en ecosystemen, met diepgaande cursussen op het gebied van landbouw, voedsel en natuurlijke hulpbronnen economie.

De informatie-majoor richt zich op aardobservatie en geo-datamanagementtechnologie, met diepgaande cursussen die zowel de technologische aspecten van dit gebied als hun toepassingen op het gebied van terrestrische bronnen behandelen.

Internationale

Ben je op zoek om je horizon te verbreden? Er zijn voldoende mogelijkheden om een ​​deel van je masterthese-onderzoek uit te voeren bij verschillende partnerinstellingen in het buitenland. Daarnaast kunnen Europese inwoners hun masterthesisonderzoek uitvoeren aan een Europese of een andere partneruniversiteit in het kader van het Erasmus-programma. De faculteit verwelkomt ook initiatieven van studenten die stage willen lopen in een bedrijf of organisatie in het buitenland, evenals uitwisselingsprogramma's met partneruniversiteiten.

Twee optionele specialisatiepakketten vereisen één semester voor een partnerinstelling: het Production Forestry-pakket is georganiseerd aan de Universiteit van Temuco (Chili), terwijl de specialisatie in Hortology u naar de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika) brengt.

Meer informatie: www.biw.kuleuven.be/english/index

Deadline voor aanmelding voor 2021-2022

 • 1 maart 2021 (voor niet-EER-burgers)
 • 1 juni 2021 (voor EER-burgers)

KU Leuven maakt gebruik van een online applicatiesysteem. U kunt uw aanvraagformulier downloaden en verzenden via www.kuleuven.be/application. Studenten met een Vlaams diploma kunnen terecht op www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Collegegeld

Het collegegeld voor 2020-2021 is € 947 voor EER-burgers en € 6.600 voor niet-EER-burgers - met een uitzondering voor burgers uit de eerste twee kolommen van door de OESO / DAC erkende ontwikkelingslanden voor wie het collegegeld € 947 is.


Raadpleeg de website voor de meest recente informatie: www.kuleuven.be/tuitionfees.

Dit is een initiële masteropleiding en kan fulltime of parttime worden gevolgd.

Is dit het juiste programma voor mij?

Deze MSc is ontworpen voor zeer gemotiveerde studenten met een solide achtergrond in exacte wetenschappen en een grote interesse in het functioneren en duurzaam beheer, ontwerp en engineering van agro- en natuurlijke ecosystemen.

ACE staat open voor elke kandidaat die houder is van een academische bacheloropleiding in engineering (biowetenschappen, landbouwtechniek, milieutechniek of een gelijkwaardig ingenieursdiploma), en voor kandidaten die andere bachelor- of masterdiploma's hebben behaald, inclusief een grondige studie in ten minste twee van de volgende drie domeinen (i) wiskunde en statistiek, (ii) aard- en milieuwetenschappen, en (iii) biologie en ecologie. Studenten kunnen verplicht worden om keuzevakken te kiezen om eventuele hiaten in de onderwijskundige achtergrond op te vullen.

Carrièrepaden

Het interdisciplinaire karakter van ACE zorgt ervoor dat afgestudeerden worden gezocht door verschillende professionele velden die verband houden met biologische productiesystemen en ecosysteembeheer, met bijzondere nadruk op plantaardige productie, economische hulpbronnen en beleid van natuurlijke hulpbronnen, duurzaam milieubeheer en toepassingen van aardobservatie en geomatica.

Overvloedige werkgelegenheidskansen bestaan ​​in organisaties in de publieke sector, zowel nationaal als internationaal, NGO's en particuliere bedrijven, en kunnen zowel technisch van aard zijn, op onderzoek gericht zijn, of op het niveau van beleid / management. Ten slotte biedt ACE een uitstekende voorbereiding voor het behalen van Ph.D. Onderzoek.

In België hebben afgestudeerden van het ACE-programma het recht om de beroepstitel 'Bio-Ingenieur' ('Bioscience Engineer') te gebruiken.

Doelen

 1. Beschikken over een brede, technisch georiënteerde kennis van de biotische en abiotische componenten van agro- en ecosystemen, van hun functies, diensten en waarden, en van hun onderlinge relaties over een breed scala van ruimtelijke en temporele schalen;
 2. Beschikken over diepgaande wetenschappelijke kennis op ten minste een van de volgende gebieden: (i) biologische systemen voor landproductie (land- en bosbouw); (ii) systemen voor de instandhouding en het beheer van de natuurlijke omgeving met betrekking tot de biologische productie (bodem, water, klimaat, biodiversiteit); (iii) landbouw- en milieueconomie; (iv) gegevensverzameling en informatieverwerking met betrekking tot de drie eerder genoemde domeinen;
 3. Op basis van een systeembenadering de interacties tussen en binnen agrosystemen, ecosystemen en de sociaal-economische context vanuit ten minste een van de volgende perspectieven kunnen analyseren: (i) productiesystemen; (ii) milieubeheer; (iii) economie en (iv) gegevensvereisten en informatieverwerking. Afhankelijk van het toepassingsperspectief, in staat zijn tot het begrijpen, formuleren, parametriseren, valideren en implementeren van modellen van de biofysische, ecologische, bio-economische, statistische, spatio-temporele en / of gecombineerde typen. In staat zijn beslissingen over landgebruik te optimaliseren, rekening houdend met alle ecologische, agronomische, technische en socio-economische beperkingen;
 4. In staat zijn om kennis over landbouw- en ecosystemen en aanverwante engineeringtechnologieën te integreren in geografisch gerichte projecten en interventies op lokale en regionale schaal, alsook in beleidsvoorbereiding en -evaluatie op regionale tot wereldwijde schaal;
 5. In staat zijn om agro- en ecosystemen te positioneren in verschillende maatschappelijke, culturele, economische en beleidscontexten en in interdisciplinaire werk- en onderzoekskaders. Wees je bewust van de uitdagingen op onderzoeks-, maatschappelijke en bedrijfsgebied met betrekking tot agro- en ecosystemen en hun management;
 6. In staat zijn om te functioneren in interdisciplinaire teams en om startersleiderschap op te nemen. In staat zijn om de domein- of discipline-specifieke benadering te vergelijken met de benaderingen van andere domeinen en disciplines. Wees bewust van de waarden, maar ook van de beperkingen van de disciplines om bij te dragen aan het duurzame beheer van agro- en ecosystemen.
 7. Probleemgerichte formulering en analyse van complexe problemen binnen het expertisedomein, door deze te verdelen in hanteerbare deelproblemen en oplossingen te ontwerpen voor specifieke gevallen met aandacht voor de toepassingsmogelijkheden en bredere conceptuele impact.
 8. Zelfstandig een technisch project bedenken, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoeksdeskundige. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke normen, met aandacht voor de conceptuele context en het toepassingspotentieel.
 9. Gebruik intradisciplinaire en interdisciplinaire inzichten om geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden te selecteren, aan te passen of uiteindelijk te ontwikkelen, en deze adequaat toe te passen en de verkregen resultaten wetenschappelijk te verwerken; motiveer de gemaakte keuzes op basis van de grondslagen van de discipline en de vereisten van de applicatie- en bedrijfscontext.
 10. Handelen vanuit een onderzoeksattitude: creativiteit, nauwkeurigheid, kritische reflectie, een motivatie van keuzes op wetenschappelijke gronden.
 11. Baanbrekende, innovatieve en toepassingsgerichte ontwikkeling van systemen, producten, diensten en processen; extrapolatie met aandacht voor de zakelijke context. Nieuwe onderzoeksvragen uit ontwerpproblemen halen.
 12. Complexiteit van het besturingssysteem met behulp van kwantitatieve methoden. Beschikken over voldoende kennis, inzicht en ervaring in wetenschappelijk onderzoek om de resultaten kritisch te evalueren.
 13. Handelen vanuit een technische houding binnen een generieke en discipline-specifieke context: resultaatgerichte houding, aandacht voor planning en technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden zoals duurzaamheid, risico- en haalbaarheidsbeoordeling van de voorgestelde aanpak of oplossing, focus op resultaten en realisatie van effectieve oplossingen, innovatief en transdisciplinair denken.
 14. Werk met een projectmatige benadering vanuit een generieke en disciplinaire context: formuleer doelen, houd focus op specifieke doelen en ontwikkelingsroute, opereer als lid van een interdisciplinair en transdisciplinair team, ontwikkel leiderschap, opereer in een internationale of interculturele omgeving, en effectief rapporteren.
 15. Beschikken over het economische en zakelijke inzicht om de bijdrage aan een verwerker van de oplossing van een probleem in een bredere context te plaatsen.
 16. Weeg specificaties en randvoorwaarden en transformeer ze in een hoogwaardig systeem, product of proces. Nuttige informatie extraheren uit onvolledige, conflicterende of overbodige gegevens.
 17. Communiceer schriftelijk en verbaal over het eigen vakgebied in de instructietaal en in de talen die relevant zijn voor het specialisme.
 18. Communiceer en presenteer onderwerpen in vloeiende taal en grafisch aan collega's en leken.
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely ... Lees meer

The broad range of educational programs in bioscience engineering at Bachelor and Master level reflects the all-around character of our Faculty. For these educational programs, it is important to rely on the strengths of the scientific and innovative research. This is carried out in three departments: the Department of Earth and Environmental Sciences, the Department of Biosystems and the Department of Microbial and Molecular Systems. For educational and research purposes, the Faculty can use various facilities such as the Centre of Fruit Culture, the Experimental Farm for Animal Breeding, and the Greenhouse Facility with as well moderate as (sub)tropical environments. Lees Minder