Master in Urban Studies

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Het doel van het programma is om de kennis van studenten over stadsstudies te verdiepen om deel te kunnen nemen aan onderzoek of gekwalificeerde stadsontwikkelingsonderzoeken.

In het eerste jaar krijg je een overzicht van het vakgebied Urban Studies en de ontwikkeling ervan. Studenten verdiepen vervolgens hun kennis over de huidige stedelijke uitdagingen vanuit een mondiaal perspectief en over de groei van verschillende stedelijke omstandigheden en vormen. Hierna verdiep je je in het kritisch onderzoeken en beschrijven van de ontmoeting tussen het dagelijkse leven van mensen en de fysieke vormen van de stad. Aan het einde van het eerste jaar wordt een onafhankelijk project uitgevoerd.

In het tweede jaar volg je keuzevakken van 30 studiepunten. Om dit deel van het programma af te ronden, kun je ervoor kiezen om internationale studies te doen aan een van de partneruniversiteiten van Malmö University of keuzevakken te volgen aan de afdeling Stedelijke Studies. Het tweede jaar wordt afgesloten met een masterproef van 30 studiepunten.

Wat is stedelijke studies?

Het onderwerp stadsstudies omvat interdisciplinaire studies van inhoud, vorm, planning en ontwikkeling van stedelijke gebieden. Urban Studies biedt theoretische en academische perspectieven op de ontwikkelingen in steden en de milieuveranderingen die ons omringen.

Wat zal ik leren?

Je leert steden kennen als stabiele en langzaam veranderende structuren van gebouwen, straten, kabels en pijpleidingen, en als dynamisch kruisende stromen van mensen en goederen. Je leert ook over stedelijke visies, programma's en plannen en de verschillende processen en projecten die ze vormen. Bovendien zul je leren dat de stad grotendeels tot uitdrukking komt door het dagelijkse leven en door de ongeplande en spontane acties die bijdragen aan de sfeer en aantrekkingskracht.

Theoretische studies worden gecombineerd met onafhankelijke case studies over complexe stedelijke fenomenen. De casestudy's worden georganiseerd door agentschappen, organisaties en bedrijven. Je hebt voldoende mogelijkheden om je theoretische kennis toe te passen in case studies over stedelijke situaties en problemen. Het onderwijs vindt plaats in het midden van de regio Öresund, dat een overvloed aan voorbeelden en kwesties biedt die de mondiale stedelijke ontwikkeling weerspiegelen.

De noodzaak van stadsstudies

Het begrijpen van hedendaagse strategieën voor stedelijke ontwikkeling, planning en beheer vereist brede en geavanceerde expertise in sociale en ruimtelijke processen.

Werken met stedelijke ontwikkeling vereist steeds meer begrip van vormen van mobiliteit en verschuivingen in de tijd, een perspectief dat heel anders is dan het beschouwen van de stad als een statische fysieke entiteit. Projecten die bewust omgaan met tijd, experimenten en ontwikkelingsprocessen bevragen resultaten van planning in de vorm van specifieke producten en laten dus meer ruimte voor spontaniteit en geïnitieerde processen. Participatieve processen waarbij bredere en afwisselende groepen in een samenleving betrokken zijn, bieden mogelijkheden om de democratie te verdiepen en de gelijkheid te vergroten, niet in de laatste plaats door gebruik te maken van de ervaringen van alledaagse gebruikers. Het programma legt de nadruk op grensoverschrijdend werken en beantwoordt aan de behoefte aan intersectorale en interdisciplinaire competentie op het gebied van stadsstudies.

Vormen van onderwijs en academische structuur

Het programma is gebaseerd op student-actief leren dat van u verwacht dat u actief en enthousiast bijdraagt. Je ervaring met stedelijkheid - variërend van dagelijkse praktische zaken tot academische studies - vormt een belangrijk uitgangspunt voor het programma.

Je presenteert, becommentarieert en bespreekt je werk en bent de criticus van het werk van je medestudenten. Je gaat - onafhankelijk en in groepen - studies uitvoeren van omgevingen en contexten in de stad en de regio. Je presenteert ook de resultaten van je studies in de vorm van teksten en illustraties, mondelinge presentaties en schetsen voor het oplossen van problemen in de vorm van schema's en suggesties voor concrete ontwerpen.

Het onderzoeksveld Urban Studies bestaat uit een reeks methoden waarmee je als student vanaf het allereerste begin te maken krijgt. Theoretische studies worden afgewisseld met empirische veldstudies, onafhankelijk of in groepen uitgevoerd. Basiskennis over de complexe processen die betrokken zijn bij de organisatie, planning en administratie van steden en stedelijke regio's vormen een belangrijk onderdeel van het programma.

De leer omvat ook verschillende geografische niveaus - van lokaal tot wereldwijd - en hun wederzijdse invloed. De variërende kracht en mogelijkheden van stedelijke actoren om de ontwikkeling te beïnvloeden worden benadrukt.

Tijdens de eerste twee termijnen ligt de nadruk op het ontdekken en begrijpen van de stad als een reeks fenomenen waarbij humaniora en sociale wetenschappen - met een sterke nadruk op ruimte, flow en ritme - een belangrijke rol spelen. Tijdens het tweede jaar krijg je diepgaande en specialisatiestudies aangeboden.

Tijdens de derde termijn kun je kiezen tussen uitwisselingsstudies aan een van onze vele internationale partneruniversiteiten, of een van de keuzevakken aan Malmö University van Malmö University studeren. De vierde termijn zal worden gewijd aan het schrijven van essays en seminars die zich concentreren op de essayonderwerpen die jij en je medestudenten kiezen.

Carrièremogelijkheden

Na het voltooien van je opleiding kun je over organisatiegrenzen heen werken met beheer en coördinatie van stadsontwikkeling. Dit kan het werken in projecten en processen met taken in verschillende sectoren van overheden en bedrijven omvatten, bijvoorbeeld als onderzoeker, coördinator en projectleider. Je toekomstige werkgevers zijn te vinden in bedrijven, overheden en organisaties die werken met aspecten van gebouwen, steden en regio's.

Het masterprogramma biedt ook een solide basis voor promotieonderzoek.

Toelatingseisen

Bachelor's degree, bestaande uit 180 studiepunten. Het equivalent van Engels B / Engels 6 in de Zweedse middelbare school.

Organisatie

Het doel van het programma is dat studenten hun kennis van Urban Studies moeten verdiepen om te kunnen deelnemen aan onderzoek of gekwalificeerde stadsontwikkelingsrapporten.

Studenten krijgen in het eerste jaar een overzicht van het vakgebied Urban Studies en de ontwikkeling ervan. Studenten verdiepen vervolgens hun kennis over de huidige stedelijke uitdagingen vanuit een mondiaal perspectief en over de groei van verschillende stedelijke omstandigheden en vormen. Hierna verdiepen de studenten hun vermogen om de ontmoeting tussen het dagelijkse leven van mensen en de fysieke vormen van de stad kritisch te onderzoeken en te beschrijven. Aan het einde van het eerste jaar wordt een onafhankelijk project uitgevoerd.

In het tweede jaar volgen studenten keuzevakken van 30 studiepunten. Om dit deel van het programma te voltooien, kunnen ze ervoor kiezen om internationale studies te doen aan een van de partneruniversiteiten van Malmö University / Urban Studies of keuzevakken te volgen aan de afdeling Urban Studies en Malmo University. Het tweede jaar wordt afgesloten met een masterproef van 30 studiepunten.

Leerresultaten

Kennis en begrip

Om een masterdiploma Urban Studies te behalen, moet de student:

 • aantonen van kennis en begrip in het hoofdvak van studie (stadsstudies), met inbegrip van zowel brede kennis van het veld en een aanzienlijke mate van gespecialiseerde kennis op bepaalde gebieden van het veld, evenals inzicht in huidig onderzoek- en ontwikkelingswerk;
 • aantonen van kennis en begrip van de wereldwijde uitdagingen in verband met stedelijke ontwikkeling; en
 • gespecialiseerde methodologische kennis aantonen in het hoofdvak van studie (stadsstudies).
Competentie en vaardigheden

Om een masterdiploma Urban Studies te behalen, moet de student:

 • aantonen van het vermogen om onderzoeksvragen in het hoofdvak van studie (stadsstudies) kritisch, autonoom en creatief te identificeren en te formuleren;
 • aantonen van het vermogen om kennis kritisch en systematisch te integreren, en analyseren, beoordelen en omgaan met complexe fenomenen, problemen en situaties, zelfs met beperkte informatie;
 • aantonen dat het in staat is om kwesties kritisch, autonoom en creatief te identificeren en te formuleren, evenals om te plannen en, met behulp van geschikte methoden, geavanceerde taken uit te voeren binnen vooraf bepaalde tijdspaden, waardoor wordt bijgedragen aan de vorming van kennis en het vermogen wordt ontwikkeld om dit werk te evalueren;
 • het vermogen aantonen om kritisch, autonoom en creatief, samen met anderen, problemen in verband met de huidige stedelijke uitdagingen te identificeren en te formuleren;
 • het vermogen aantonen, zowel nationaal als internationaal, om hun conclusies en de kennis en argumenten waarop deze conclusies gebaseerd zijn duidelijk te rapporteren en te bespreken - in een dialoog met verschillende doelgroepen, zowel mondeling als schriftelijk; en
 • aantonen van de vaardigheden die vereist zijn voor deelname aan onderzoeks- en ontwikkelingswerk of zelfstandige arbeid in een andere gekwalificeerde hoedanigheid.
Oordeel en aanpak

Om een masterdiploma Urban Studies te behalen, moet de student:

 • aantonen van het vermogen om beoordelingen te maken in het hoofdvak van de studie (stadsstudies) op basis van relevante disciplinaire, sociale en ethische kwesties, en aantonen van bewustzijn van ethische aspecten van onderzoek en ontwikkeling;
 • inzicht tonen in de mogelijkheden en beperkingen van onderzoek, de rol ervan in de samenleving en de verantwoordelijkheid van het individu voor hoe het wordt gebruikt; en
 • aantonen dat ze in staat zijn om persoonlijke behoeften voor verdere kennis te identificeren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun voortdurende leren.
Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place.

Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a better and fairer place. Lees Minder